Lesreglement ‘Gitaarsax’

Artikel 1:  Lestijd

De lestijd bij wekelijkse lessen is 30 minuten.

De lestijd bij tweewekelijkse lessen is 45 minuten of 60 minuten.

Afwijkingen hiervan zijn, na overleg, en met wederzijdse goedkeuring mogelijk.

Artikel 2:  Individuele lessen       

Er worden in beginsel individuele lessen aangeboden. Hiervan kan echter in overleg, en na instemming van de docent, worden afgeweken.

Artikel 3:  Aantal lessen kinderen/scholieren en volwassenen

Jaarlijks zijn er voor kinderen/scholieren 40 lessen. Tijdens de (basis-)schoolvakanties regio Midden Nederland zijn er geen lessen.

Jaarlijks zijn er voor volwassenen 44 lesweken beschikbaar, dit betekent dat er 44 of 22 lessen zijn, al naar gelang het lestype (wekelijks of tweewekelijks). Tijdens de zomervakantie van de(basis-)school Midden-Nederland, zijn er geen lessen. Evenmin tijdens de voorjaarsvakantie en de kerstvakantie.

Artikel 4:  Vast (‘gemiddeld’) bedrag per maand (12 maal) 

Het lesgeld per maand is één twaalfde deel van het (jaar-)bedrag overeenkomstig het aantal lessen van een heel lesjaar.

Lessen minderjarigen (t/m 20 jaar) : Bij 40 lessen van een half uur is het jaarbedrag (40 x €18,90 =)  € 756. Het gemiddelde maandbedrag is (756/12) = € 63. Deze betaalwijze  is in feite een gespreide betaling die een vast (‘gemiddeld’)  bedrag per maand kent. Dit betekent dat het maandbedrag niet wijzigt in een maand waarin drie lessen vallen of een maand waarin een vakantie valt. Het lesjaar begint in de maand waarin de eerste les valt. De factuur voor de eerste lesmaand is een pro rato factuur: alleen de lessen die zijn aangeboden worden gefactureerd.

Lessen volwassenen (vanaf 21 jaar) : Bij 22 lessen van tweewekelijks 45 minuten is het jaarbedrag € 816. Per maand is het vaste (‘gemiddelde’) bedrag dan € 68. Dit is inclusief 21% Btw.

Artikel 5:  Opzegtermijn

De opzegtermijn is twee maanden, met dien verstande dat het lesgeld voor de maand waarin de opzegging wordt aangekondigd, en de daaropvolgende maand verschuldigd is. Opzeggen kan schriftelijk en/of per e-mail.

Artikel 6:  Verhindering       

Als de leerling de les niet kan volgen, dient hij/zij een bericht van verhindering te geven per e-mail, sms of telefonisch.

Artikel 7:  Betalen na afzegging/inhaalles     

Leerlingen die niet aanwezig zijn (ook na afzegging) dienen de les wel te betalen. Bij afzegging zoeken we binnen een termijn van één maand een inhaalles op één van de vaste lesdagen. Lukt dat niet dan blijft het lesgeld verschuldigd.

Artikel 8:  Langdurige lesuitval leerling

Indien een leerling door ziekte voor langere periode geen les kan volgen, kunnen de betalingsverplichtingen voor deze lessen alleen opgeschort worden na toestemming van en in overleg met de docent.

Artikel 9:  Lesuitval docent  

Als de docent geen les kan geven, dan worden deze lessen op een ander moment ingehaald. Als dit onmogelijk is wordt het lesgeld van deze les(sen) aan het einde van de maand teruggestort.